Anslagsvillkor

Nedanstående anslagsvillkor är generella och gäller för beviljade anslag inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt. För särskilda villkor hänvisas till anslagets beslutsbrev med bilaga.

Beviljat anslag får endast användas inom ramen för forskningsprojektet, i enlighet med ansökan och beslut. Om förutsättningarna för forskningsprojektets genomförande ändras ska alltid stiftelsen kontaktas. Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att forskningen bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning samt i överensstämmelse med god forskningssed.

Beslut

Beslutsbrev med särskilda anslagsvillkor ska undertecknas av mottagaren och återsändas stiftelsen i original. Ta en kopia av brevet för egen del. Läs beslutsbrevet noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar av ansökan. 

Huvudsökande, tillika projektansvarig, är skyldig att meddela eventuella övriga projektdeltagare om beslutet och villkoren så att samtliga känner till dessa.

Anslagsperiod

Dispositionstid för beviljat anslag är den period som anges i beslutsbrevet, med startdatum enligt ansökan. Om inget anges gäller den period som angivits i ansökan. 

Begäran om utbetalning

Anslag utbetalas vanligtvis årligen, vid behov, och enligt specifikation i beslutsbrev. En undertecknad rekvisition insänds brevledes och ska innehålla:

  • anslagets ärendenummer och projekttitel
  • vad rekvisitionen avser (belopp, år etc.)
  • kontonummer, utbetalningsmottagare och kontaktuppgifter.

Ändrade förutsättningar/avvikelser

Vid ändrade förutsättningar för projektet, och därmed önskan om till exempel framflyttning och uppskov med rekvirering av anslag, ska alltid stiftelsen kontaktas. Det kan till exempel vara ändrad forskningsprocent, senarelagd tjänstledighet från ordinarie befattning, byte av anslagsförvaltare, föräldraledighet eller sjukdom. I normalfallet gäller att beviljat anslag får framflyttas högst totalt 18 månader. Beslut om uppskov tas av stiftelsen efter kontakt av projektansvarig/huvudsökande. Om medel från annan finansiär erhålls för samma eller närliggande forskningsprojekt ska stiftelsen informeras utan dröjsmål.

Stiftelsen ska omnämnas

Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att stiftelsen omnämns i all redovisning och presentation av forskningen. Det kan vara på webbplatser och i skriftligt och muntligt föreläsningsmaterial. I publikationer ska stiftelsen omnämnas till exempel i förord, på tryckortssida eller i kolofon. För andra typer av anslag kan det vara aktuellt med plakett, skylt eller dylikt för att synliggöra anslaget. 

Återbetalning av medel

Alla medel som under anslagsperiodens gång eller vid dess slut inte nyttjats enligt beslutat ändamål ska återgå till stiftelsen. Redan utbetalda medel ska återbetalas. Kontakta stiftelsen för information och underlag. Administrations- och lokalkostnader, som inte rekvirerats inom tre månader efter det år de avser, återgår till stiftelsen.

Om anslagsvillkoren inte efterlevs

Anslag kan komma att återkrävas och/eller avbrytas om beviljade ändamål inte efterlevs. Det kan till exempel vara i händelse av oetiskt förfarande i forskningen, att forskningen inte avrapporterats, att ändrade förutsättningar inte anmälts, att medel använts ohederligt eller nyttjats till andra ändamål.