Policy för indirekta kostnader och direkta lokalkostnader (2015–2018)

Bidrag till indirekta kostnader för administration och annan stödverksamhet (overhead) och direkta kostnader för lokal ska inte inkluderas i budgeten i ansökan till stiftelsen. Beräkning av dessa bidrag gör stiftelsen själv utifrån uppgifter i ansökan och underlag från lärosätet eller dylikt.

Nedanstående policy gäller anslag beviljade från 2015 till och med 2018. Policy för anslag beviljade från och med 2019 finns här.

Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader beviljas endast för forskare som ska nyttja tjänsterum och administration vid ett lärosäte (universitet eller högskola). Bidraget ska avse kostnader för forskaren på lärosätet. Påslag görs schablonmässigt av stiftelsen i efterhand. För forskningsinstitut, museer och andra organisationer görs inte något påslag.

Medicin

Stiftelsen beviljar vanligen ramanslag inom området medicin. För det fall att bidrag till indirekta kostnader ska tas ut ska detta tas inom ramen för det beviljade anslaget. Bidraget till indirekta kostnaderna kan variera från fall till fall i enlighet med ansökningarna. Det får dock inte uppgå till mer än 20 procent av beviljat anslag. Bidrag till direkta lokalkostnader beviljas inte.

Ekonomi, rättsvetenskap och övrigt

Vid stipendiefinansiering beviljas ett bidrag till indirekta administrationskostnader på 60 000 kronor per år och heltidsforskare samt ett bidrag till direkta lokalkostnader på 50 000 kronor per år och heltidsforskare.

Vid annan finansierad tjänstgöringstid sker omräkning av dessa belopp. För professorer och forskare med utökad forskning i sin tjänst, till exempel på grund av nedsatt undervisningsskyldighet, kan dessa bidrag komma att reduceras.

Det beviljade bidraget får lärosätet använda fritt mellan posterna indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader.

Forskningsrelaterade kostnader och projektanslag

Projektanslag och anslag till forskningsrelaterade kostnader rekvireras av huvudsökande men utbetalas till anslagsförvaltaren och inte direkt till forskaren. Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader får inte dras på dessa anslag.

Särskilda satsningar

Vid särskilda, större satsningar diskuteras bidragens storlek från fall till fall.

Redovisningen enligt SUHF-modellen

Redovisning av direkta och indirekta kostnader enligt SUHF-modellen ska inges till stiftelsen endast vid förfrågan.