Två böcker

Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet

Boken ”Krona eller klave” behandlar kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg.

Under detta århundrade förändrade staden helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12 000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130 000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig göteborgsk kapitalmarknad.

I boken undersöks stadens formella (främst bankerna) och informella (främst reverslånen) kreditmarknad. En skattning av kreditmarknadens storlek har visat att den formella kreditgivningen stod för omkring hälften av kreditmarknaden kring sekelskiftet 1900. Det i tidigare forskning omtalade skiftet mot en kreditmarknad dominerad av bankerna hade alltså inte ägt rum vid den tiden.

Undersökningen av stadsmäklarna i Göteborg har visat en tidigare outforskad aspekt av hur kreditmarknaden fungerade. Stadsmäklarna förmedlade reverslån, upprättade kontrakt och förmedlade varor. Deras verksamhet var omfattande i landets alla större städer men endast i Göteborg finns det arkivmaterial bevarat.

Sammantaget ger boken ett nytt perspektiv på kreditmarknaden och dess funktion under 1800-talet. Undersökningarna har genomförts med metoder som gör resultaten jämförbara med tidigare och pågående forskning i andra delar av Sverige.

Per Hallén
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Krona eller klave lanserades den 2 september 2015 i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.

Om författarna
Per Hallén
Universitetslektor Per Hallén är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet med en inriktning mot handels-, urban- och marinhistoria.

Lili-Annè Aldman
Forskare Lili-Annè Aldman är verksam inom ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och har tidigare publicerat skrifter om utrikeshandel och konsumtion.

Martin Fritz
Professor Martin Fritz har varit verksam som forskare vid Göteborgs universitet med inriktning mot svensk industrihistoria, Göteborgs historia och Sveriges handel under andra världskriget.