Foto Nordiska museet

Nytt forskningsprojekt belyser Sveriges och Ukrainas historiska relationer genom föremål och museisamlingar i båda länder

Statens historiska museer inleder ett nytt forskningsprojekt för att fördjupa kunskapen om ukrainska föremål i samlingar vid svenska museer och föremål med nordisk koppling i museisamlingar i Ukraina. Det sker mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. Projektet leds av docent Fedir Androshchuk och ska också undersöka hur samlingarna kommit till uttryck och hur de kan påverka nationella identiteter.

På svenska museer finns arkeologiska artefakter, historiska föremål och urkunder med ursprung i Ukraina som på olika sätt funnit sin väg till Sverige under vikingatid, tidig medeltid eller reformationstid och utgör materiella bevis på kontakterna mellan länderna. Detsamma gäller nordiska föremål i Ukraina.

Det nya samlingshistoriska forskningsprojektet kommer uppmärksamma och redovisa detta material samt undersöka hur kunskap om samlingarna kan påverka nationella narrativ i både Sverige och Ukraina. En annan uppgift är att utarbeta teoretiska och metodologiska verktyg som kan hjälpa svenska och ukrainska museer att identifiera påverkan.

Foto Nordiska museet

Fedir Androshchuk, som är museichef vid Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kyiv, har varit verksam som forskare i arkeologi i både Sverige och Ukraina och har lång erfarenhet av bland annat vikingatiden. Han framhåller vikten av att undersöka museers roll för skapandet av nationella identiteter, nu aktualiserat av att ukrainskt kulturarv hotas av rysk statlig ideologi och av invasionen.

Forskningsprojektet Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ initierades i mars 2022 och finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse med 1,6 miljoner kronor. Det har arbetats fram i samverkan mellan Stiftelsen Nordiska museet, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer samt Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kyiv.

Viktiga forskningsförberande insatser på plats i Kyiv, bland annat inför uppstarten av detta forskningsprojekt, möjliggörs med medel ur fonden för insamling till ukrainska museer vid Stiftelsen Nordiska museet. Deras insamling som startade strax efter att Rysslands inledde sitt förnyade krig har som syfte att rädda ukrainskt kulturarv.

Läs nyheten hos Statens historiska museer.

Read the news from the National Historical Museums.