Tom R Tyler, Gary Lafree. Foto John Consoli/Yale Law School

Forskning om sambanden mellan rättssäkerhet, legitimitet hos samhällets institutioner och brott får Stockholmspriset i kriminologi 2024

Gary LaFree och Tom R. Tyler tilldelas priset för studier om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna. Forskningsfältet om hur politiska beslutsfattare kan vinna, eller förlora, allmänhetens vilja att efterleva lagar och regler är relativt nytt. De två pristagarna är båda, på olika sätt, ledande inom området styrning och legitimitet hos juridiska institutioner

Vilka åtgärder samhället vidtar mot brott och andra störningar av samhällsordningen – och hur – är högaktuella frågor i Sverige och internationellt. Dit hör exempelvis polisens roll. Pristagarnas forskning pekar på att om, till exempel polisen, tillämpar principer för korrekt, respektfullt och fördomsfritt bemötande av medborgarna, även sådana som bryter mot lagen, kan det leda till minskad brottsbenägenhet på individnivå och minskad brottslighet på samhällsnivå.

Professor Gary LaFrees forskning har bland annat visat att våldet i det amerikanska samhället minskade i slutet av 1900-talet som ett svar på de nationella och lokala reformer som utformats för att ta itu med rasdiskriminering och orättvisor samtidigt som samhället också utökade utbildningsinsatserna och möjligheterna till arbete för de mest utsatta grupperna av befolkningen. Det ledde i sin tur till att förtroendet för samhällets institutioner ökade och stabiliserades. Hur olika grupper upplever det etablerade samhällets legitimitet har också en koppling till utvecklingen av terrorproblematik. Professor LaFree har på ett innovativt sätt studerat sambandet mellan brottsnivå i samhället och legitimitet hos samhällsinstitutioner samt har på ett väsentligt sätt bidragit till vår kunskap om terrorism.

Professor Tom R. Tyler fokuserar på hur interaktionen mellan enskilda individer och samhällsinstitutioner, inte minst polisen, tar sig uttryck. Hans empiriska forskning ibland annat Chicago och New York samt framgångsrika experiment där polisen utbildats i hur allmänheten bör bemötas har lagt grunden för hans teori om processuell rättvisa. Den förespråkar att istället för ökade hot om bestraffning och hårda tag bör man i större utsträckning fokusera på att stärka samhällsinstitutionernas legitimitet. Ett led i det är att bygga samhällets bemötande på fyra grundprinciper:

  • Respekt – alla individer behandlas med värdighet och respekt.
  • En röst – lyssna på medborgare som vill uttrycka åsikter och delta i beslutsprocesser samt ge egen version av relevanta fakta.
  • Neutralitet – fatta opartiska beslut styrda av konsekventa och transparenta resonemang. 
  • Trovärdighet – visa att besluten styrs av strävan att tillmötesgå behov hos de som besluten berör.

Professor Tyler har genom sin forskning, kraftigt utvidgat vår kunskap om sambandet mellan individers brottsbenägenhet och deras uppfattning om samhällsorganens, inte minst rättsväsendets, legitimitet.

Gary LaFree är professor i kriminologi och straffrätt vid universitet i Maryland (USA) och är grundare av National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism och av Global Terrorism Database som dokumenterat över 200.000 terroristincidenter. Han har varit ordförande för American Society of Criminology och tog sin doktorsexamen i sociologi vid universitetet i Indiana.

Tom R. Tyler är Macklin-Flemingprofessor i juridik och professor i psykologi vid Yale universitetet (USA) och grundare av The Justice Collaboratory, ett forskningscenter som arbetar för ett teoridrivet, bevisorienterat rättssystem. Han doktorerade i socialpsykologi vid University of California.

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen sker i Stockholms stadshus i anslutning till Stockholm Criminology Symposium, som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå, i juni 2024.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms Universitet

Stockholm Criminology Symposium