Foto Nicklas Gustavsson

Professor Per Strömberg tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2014

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Per Strömberg vid Handelshögskolan i Stockholm, Torsten och Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2014.

Per Strömberg är en internationellt framstående forskare inom området finansiell ekonomi, ett forskningsfält i området mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Han är verksam som professor vid Handelshögskolan i Stockholm, där han innehar Handelshögskolans Jubileumsprofessur i finansiell ekonomi, särskilt riskkapital. Han är även biträdande professor vid University of Chicago och föreståndare för Swedish House of Finance – ett nationellt forskningsinstitut med syfte att samla landets bästa forskare inom finansmarknadsområdet.

Strömberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och disputerade 1997 i finansiell ekonomi vid Carnegie Mellon University, USA. Han är verksam inom området corporate finance, en del av den finansiella ekonomin som handlar om de verktyg och analysmetoder som företag använder för att fatta finansiella beslut. Strömbergs forskning innehåller såväl nydanande teori som ambitiös empiri och han har uppmärksammats bland annat för sin forskning om konkursregler och om riskkapitalfinansiering. Per Strömbergs forskning har en betydande praktisk relevans och anknytning till dagsaktuella frågor inom den finansiella sektorn och samhällsekonomin i stort. Hans forskning har vunnit ett flertal priser och han är den ende forskaren som vid två tillfällen har vunnit det prestigefulla Brattle Group Prize för sina publikationer i The Journal of Finance. Strömberg är bland annat ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.