Foto Åsa Hansdotter

Ny Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin till forskning om diagnosmetoder för Alzheimer

Professor Oskar Hansson, Lunds universitet, har utnämnts till innehavare av en Torsten Söderberg Akademiprofessur vid Kungl. Vetenskapsakademien. Att hitta ett säkert sätt att diagnostisera Alzheimers sjukdom inom primärvården har länge varit hans dröm. Akademiprofessuren löper på fem år och möjliggörs av en donation på 10 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Oskar Hansson är professor i neurologi och hans forskargrupp har sedan tidigare identifierat biomarkörer i blodet med vilka det går att diagnostisera Alzheimer. Idag är det därför med hjälp av ett enkelt blodprov möjligt att upptäcka sjukdomen redan innan patienten har några symtom. Men mycket arbete återstår innan metoden kan börja användas i stor skala inom primärvården.

– Det är otroligt viktigt med den här stabila, långsiktiga finansieringen för att kunna planera vår forskning. Det ger en helt annan möjlighet att verkligen driva forskningsprojekten och även våga göra lite mer djärv forskning. Dessutom är det en stor ära, både för mig och för hela mitt forskarteam i Lund, säger professor Oskar Hansson om att han utsetts till innehavare av den senaste Torsten Söderberg Akademiprofessuren.

Demenssjukdomar, däribland Alzheimer, är ett gigantiskt problem. Enligt prognoserna kommer de som drabbas av demens, där Alzheimer är den vanligaste orsaken, att tredubblas fram till år 2050. Samtidigt sker en positiv utveckling med nya läkemedel som faktiskt kan bromsa sjukdomsförloppet.

Till en början satsade Oskar Hansson och forskargruppen på att ta fram en diagnosmetod baserad på prov från ryggvätska, vilket har en mycket hög träffsäkerhet men behövde tas vid specialistkliniker på sjukhus. För fem år sedan identifierades nya, betydligt mer känsliga, tekniker som gör det möjligt att söka i blodet efter fosforylerat tau och amyloid-beta, ämnen som visar att en person bär på Alzheimers sjukdom.

Nu är första steget att börja använda denna metod inom specialistvården. Parallellt gör Oskar Hanssons forskargrupp även en världsunik studie för att se hur det fungerar att istället ta blodproven inom primärvården vid 27 olika vårdcentraler i Skåne. Hittills ser resultaten fantastiska ut och det är över 90 procents träffsäkerhet. Forskarteamet är övertygat om att detta skulle kunna innebära en revolution för att diagnostisera Alzheimer inom primärvården.

Professor Oskar Hansson utses till innehavare av Torsten Söderbergs Akademiprofessur med motiveringen: ”för banbrytande forskning kring biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar, med relevans för tidig diagnostik, prognosbedömning och utveckling av nya behandlingar”.

Torsten Söderbergs Akademiprofessur i medicin
Akademiprofessurerna främjar internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild akademiprofessur. Fem sådana löper parallellt. Tillsättningen bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter ett peer-rewiew-förfarande. Läs mer om Akademiprofessurerna.

Läs nyheten från Kungl. Vetenskapsakademien 

Läs nyheten från Lunds universitet

Oskar Hansson, Lunds universitet