Foto Olle Dahlbäck

Forskning för att möjliggöra tidigare diagnos och behandling vid risk för ARDS vid covid-19

Covid-19-patienter kan utveckla en kraftig och okontrollerad inflammation som orsakar ett dysfunktionellt inflammatoriskt tillstånd, som kännetecknas av organskador med akut lungskada (acute respiratory distress syndrome, ARDS) som en gemensam nämnare. Kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck och diabetes, som delar av metaboliskt syndrom verkar spela en viktig roll för att utveckla en allvarligare form av covid-19.

Förutom den kliniska kopplingen att metaboliskt syndrom är en riskfaktor för covid-19 saknas mekanistisk information om sambandet mellan detta syndrom och covid-19. Det finns emellertid en välkänd koppling mellan höga nivåer av bakteriella endotoxiner (lipopolysackarid, LPS) och det metabola syndromet. Vi har gjort den oväntade men signifikanta upptäckten att det extracellulära proteinet från SARS CoV-2, Spike protein samverkar med LPS, vilket leder till en kraftigt förstärkt och skadlig inflammationsrespons.

Projektet syftar till att undersöka samspelet mellan Spike protein och LPS och effekterna på inflammation. För detta kommer vi att använda oss av avancerade in silico modeller, biofysikaliska och biokemiska metoder i kombination med studier i cellsystem, humant blod och djurmodeller.

Projektet kommer ge insikter i bakteriers och endotoxiners roll för uppkomsten av ARDS vid covid-19, och kan ge nya möjligheter att tidigt diagnostisera och behandla patienter som riskerar att få ARDS vid covid-19. Resultaten kommer vara generaliserbara och gälla ARDS vid infektion, inte bara med muterat SARS-CoV-2, utan även med andra coronavirus.

Artur Schmidtchen, Lunds Universitet

Forskningsprojekt
Studier av SARS CoV-2 Spike protein och dess effekt på inflammation

Artur Schmidtchen
Professor vid Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper