Foto Shutterstock

Göteborg 400 år – forskning om Göteborgs identitet finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse

Göteborg är en viktig handels- och industristad och Sveriges port mot väster, formad av läget vid Göta älvs mynning. År 2023 firar Göteborg 400 år och jubileumsåret uppmärksammas stort. Torsten Söderbergs Stiftelse har inför jubileet finansierat en rad forskningsprojekt med direkt eller indirekt anknytning till jubileet, som alla lyfter fram olika sidor av Göteborgs identitet.

Historisk rekonstruktion av Göteborg 1713

Fil.mag. Kristoffer Vesterbergs forskning, finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, som utmynnat i boken Göteborg 1713 – en visuell mikrohistoria utgiven av Riksarkivet behandlar stadens invånare och deras möjligheter att själva definiera sin omgivning i skuggan av stora nordiska kriget 1700–1721. Under denna tid växer stadens identitet som en av Sveriges främsta hamnstäder fram. Genom en kombination av detaljerade illustrationer och textfragment ger forskningsprojektet och boken möjlighet till utvidgad läsning om en tongivande tid i Göteborgs historia.

Konsthantverk & design – 100 år i Göteborg

Jubileumsbokserien Hundra år i Göteborg om nio volymer behandlar tiden mellan 300- och 400-årsjubileerna, åren 1923–2021. Den rikt illustrerade volymen Torsten Söderbergs Stiftelse finansierat fokuserar på Konsthantverk och design och är sammanställd av professor Gudrun Nyberg med bidrag från en handfull konstvetare. Antologin behandlar bland annat konsthantverket vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, heminredningsfirman Boet, smyckekonstens utveckling, modeutställningar vid Röhsska museet, textilkonst och konsthantverkskollektiv.

Arkitekter och fasader – Göteborg 1850 – 1920 och Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år – Göteborg 1920 -2020

Professor Gunilla Linde Bjurs forskningsprojekt Arkitektur och Fasader. Göteborg 1850–1920, som resulterat i en bok med samma namn, kan ses som en första del av Göteborgs arkitekturhistoria. Denna del skildrar sjuttio expansiva år av Göteborgs 400-åriga arkitekturhistoria då staden växte från ca 25 000 invånare till drygt 200 000. Boken kommer i ny upplaga och tillsammans med det efterföljande forskningsprojektet: Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920-2020, där de kvinnliga arkitekterna lyfts fram, kommer de båda volymerna presenteras på höstens bokmässa i den särskilda paviljongen Göteborg 400 år. Båda forskningsprojekten har finansierats av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Otto Schulz arkiv i Röhsska museets samlingar

Fil.dr Christian Björks designhistoriska forskning möjliggör för forskare och allmänhet att kunna ta del av Otto Schulz verksamhet som formgivare, inredningsarkitekt, skribent och publicist. Schulz är kanske främst ihågkommen som mannen bakom Firma Boet och som formgivare. Han drev också den tongivande månadsskriften Boet inom heminredning, hantverk och konstindustri utgiven åren 1927–1938 som var ett viktigt debattforum i design- och inredningsrelaterade ämnen. Utöver att även själv formge  möbler och göra inredningar bedrev Schultz under en period även utbildningsverksamhet där unga par kunde lära sig om heminredning. Schultz verksamhetsområde var alltså omfångsrikt. Forskningsprojektet, som finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse, möjliggör att arvet efter Otto Schulz blir tillgängligt såväl digitalt som i praktverket Otto Schulz – Möbler och inredningar 1910-1950.

Hamn- och industriminnesinventering av Göteborg

Göteborg har en väsentlig del av sin identitet som hamn- och industristad. I den höga takt som Göteborgs bebyggelsemiljö nu omvandlas och förnyas är kunskapsunderlaget om stadens hamn- och industrimiljöer alltför bristfällig. Industriantikvarie Ida Maria Dicksson bedriver i detta projekt en inventering med syfte att i flera steg ta fram utökade kunskapsunderlag om stadens hamn- och industrihistoriska bebyggelse för att kunna göra väl avvägda, strategiska val inför kommande stadsutveckling. Inventeringen har resulterat i tre rapporter, varav två är finansierade av Torsten Söderbergs Stiftelse och en av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Den underbara färgen – Göteborgskolorismen i nytt ljus

Göteborgs konstmuseum fördjupar, vidgar och nyanserar genom detta forsknings- och utställningsprojekt bilden av Göteborgskolorismen, samtidigt som myterna och historieskrivningen om riktningen tagits till granskning genom att belysa dess nätverk, sammanhang och kanon. Göteborgskolorismen är en av de mest älskade konstriktningarna i Göteborgs konstmuseums samling, tillika den riktning som nationellt är mest förknippad med Göteborgs konstliv under 1900-talet. Projektet, som letts av fil.dr Kristoffer Arvidsson, och som Torsten Söderbergs Stiftelse finansierat, har resulterat i en forskningsbaserad utställningskatalog och en jubileumsutställning vid Göteborgs konstmuseum som öppnade i april 2023.

Den blå bussen av Ragnar Sandberg. Foto Hossein Sehatlou, Göteborgs konstmuseum.