Aktuellt

23 januari 2019

2018 – Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys – Mikael Ruotsi – Uppsala universitet

Det finns två utvecklingsmönster som under de senaste decennierna har förändrat förutsättningarna för den svenska grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten....

23 januari 2019

2018 – RWI-biblioteks samlingar för förbättrad forskningsmiljö om mänskliga rätt – Radu Mares – Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

I dagens klimat av allt mer ifrågasättande av mänskliga rättigheter, krävs mer än någonsin gedigen, oberoende forskning om området. Raoul...

23 januari 2019

2018 – Självförsvar i förhållande till ”ovilliga eller oförmögna” stater – Said Mahmoudi – Stockholms universitet

Våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2 (4) betraktas idag som en hörnsten i folkrätten. Förbudet är allmängiltigt och har endast två...

23 januari 2019

2018 – Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori – Sara Göthlin – Stockholms universitet

Svenska företag finansierar sin verksamhet med en blandning av eget kapital och skuld. När flera långivare har lånat ut pengar...

23 januari 2019

2018 – Robusthet i forensisk bevisning – Christian Dahlman – Lunds universitet

Beviskravet i brottmål säger att åtalet ska vara bevisat ”bortom rimligt tvivel”. Detta beviskrav innehåller ett krav på ”robusthet”. Att...

23 januari 2019

2018 – Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer – Katia Cejie – Uppsala universitet

Ekonomisk tillväxt gynnas av hög internationell rörlighet bland arbetskraft. För att kunna fatta ett beslut om att arbeta utomlands behöver...

23 januari 2019

2018 – Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie – Leila Brännström – Lunds universitet

Projektets övergripande syfte är att ta ett helhetsgrepp om hur äganderätten och egendomsskyddet förändrats i svensk rätt sedan mitten av...

23 januari 2019

2018 – Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll – Cristina Trenta – Örebro universitet

År 2015 antog de FN globala målen (SDG) som ersatte milleniemålen (MG). Detta var ett tecken på förändring, gjorde upprätthållandet...

25 januari 2018

2017 – Informationsplikt för skatterådgivare – David Kleist – Göteborgs universitet

I flera stater, däribland Sverige, överväger man att införa regler om informationsplikt för skatterådgivare, och i några stater har sådana...

25 januari 2018

2017 – Näringsförbud – ett viktigt obearbetat multidisciplinärt juridiskt ämne – Mikael Berglund – Handelshögskolan i Stockholm, SIR

Näringsförbud infördes först i samband med konkurs, men kom sedan att successivt utvidgas till andra rättsområden, idag även med anledning...

25 januari 2018

2017 – Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt – Christine Ekholst – Uppsala universitet

Rättsprotokoll från medeltiden visar att domstolarna tvekade att döma vissa kvinnliga brottslingar enligt lagen. Ett exempel från Stockholms stads tänkebok...

25 januari 2018

2017 – Privata domarförfaranden – Joel Eriksson – Lunds universitet

Privata domarförfaranden – en analys av nya och framväxande former av avtalsbaserad tvistlösning. Att kommersiella parter väljer att lösa sina...