Aktuellt

27 november 2023

2023-Reformbehov – Beskattningsprinciper för gränsöverskridande distansarbete

I och med pandemin hoppade vi åtskilliga år framåt i digitaliseringsprocessen. Att helt eller delvis kunna arbeta på distans tas...

27 november 2023

2023-Pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter

Ägarlägenheter infördes som en ny typ av boendeform i Sverige i maj 2009. Ägarlägenheter innebär ett direkt ägande av en...

27 november 2023

2023-Outsourcing av juridik. Rättsläget för myndigheters konsultanvändning.

Det är allt vanligare att myndigheter köper in konsulttjänster. En kategori av tjänster som har ökat på senare tid är...

27 november 2023

2023-Frankensteins arvingar. Om ansvar i en ny tid

Begreppet ”ansvar” är å ena sidan kraftigt laddat (och, exempelvis i straffrätt, besläktat med idéer om ”skuld” och klander), å...

27 november 2023

2023-Associationsrättsligt jäv

Korruption och annan opportunism är ett samhällsproblem såväl inom den offentliga som den privata sfären. En viktig aspekt av problemet...

7 december 2022

2022-Rättigheter och risker i dataskydds- och AIlagstiftningen

Vad innebär en rättighetsbaserad respektive riskbaserad regleringsmodell? Är rättighetsbaserad reglering på väg att ersättas av riskbaserad sådan och vad får...

7 december 2022

2022-Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten

Projektet undersöker om det går att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna när det gäller kontraktsrättslig rättsbildning samt...

7 december 2022

2022-Internationella brott i den nationella straffrätten

Det senaste decenniet har det i svenska domstolar blivit allt vanligare med rättegångar avseende s.k. internationella brott – dvs. svåra...

7 december 2022

2022-Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie

Projektets övergripande syfte är att ta ett helhetsgrepp på hur äganderätten och egendomsskyddet förändrats i svensk rätt sedan mitten av...

7 december 2022

2022-Den globala minimiskatten och svenska ränteavdragsbegränsningar

Den 22 december 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag om genomförande av OECD:s regler om en global minimibeskattning av vinster i...

7 december 2022

2022-Besluts- och kompetensfördelning i aktiebolag

Projektet inleddes den 1 april 2018 men dess tidsplan har förskjutits på grund av sjukdom. Projektet utreder om den svenska...

7 december 2022

2022-Armlängdsprincipen i en brytningstid – nya principer för bolagsbeskattning

Den digitaliserade ekonomin har medfört krav på förändrade principer för beskattning av globalt verksamma företag. OECD och G20 har lämnat...