Aktuellt

27 november 2023

2023-Varför ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter ökar försäljning

Projektet kommer att utforska hur ansvarstagande samarbeten mellan konkurrenter kan kommuniceras på bästa sätt. Detta är en viktig fråga då...

27 november 2023

2023-Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

I Sverige är över 400 000 individer registrerade med skulder för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. Myndigheten tar årligen emot över en...

27 november 2023

2023-Nya verktyg för att analysera marknader med ofullständig konkurrens: Del 2

På marknader med ofullständig konkurrens utnyttjar företag marknadsmakt för att ta ut överpriser. Ineffektivitet uppstår genom att kunder låter bli...

27 november 2023

2023-Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter

Artificiell intelligens (AI) har gjort stora framsteg och väntas i grunden stöpa om arbetsmarknaden. Men i avsaknad av longitudinella mikrodata...

27 november 2023

2023-Olof A. Söderberg-en biografi

Centrum för Näringslivshistoria ansöker om ett ytterligare bidrag för att täcka uppkomna kostnader för avslutandet av bokprojektet Olle Söderberg –...

27 november 2023

2023-Investeringsskyddsavtal i tider av ökade säkerhetspolitiska spänningar

En betydande del av globala investeringar täcks av mellanstatliga investeringsskyddsavtal. Avtalen har kritiserats på en rad punkter. Det hävdas bl...

27 november 2023

2023-Donation till professur i Ungt ledarskap med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen

Torsten Söderbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och PO Söderberg har gemensamt beslutat att, med anledning av H.M. Konungens 50 år...

7 december 2022

2022-Redovisning i privata företag – reglering som främjar eller hämmar tillväxt

För närvarande genomgår ekonomin både i Sverige och andra länder stora förändringar, drivet exempelvis av ökad digitalisering och ökade krav...

7 december 2022

2022-Ojämlikhet i hälsa från ett livsförloppsperspektiv

Under 1900-talet har folkhälsan i västvärlden förbättrats enormt och den förväntade livslängden vid födseln är nu flera decennier högre än...

7 december 2022

2022-Nulägesprognoser av BNP vid ekonomiska kriser genom maskininlärningsmetoder

Kriget i Ukraina och den globala krisen orsakad av coronapandemin belyste betydelsen av realtidsbedömningar av det makroekonomiska läget vilka ligger...

7 december 2022

2022-Kamrateffekter och utbildningsklyftan mellan stad och landsbygd

En stor och växande klyfta i utbildningsresultat mellan stad och landsbygd har vuxit fram, med stora konsekvenser för landsbygdselevers framtid....

7 december 2022

2022-Entreprenöriell resiliens i små och medelstora företag vid flera kriser

Svenska och internationella företag befinner sig i en unik situation med hantering av flera kriser samtidigt. Företag arbetar för att...